Spremeni regijo prikaza

Si prepričan, da želiš omejiti prikaz dogodkov na Podravsko regijo?


Pogoji uporabe

 • 1. Splošna določila
 • 1.1 To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta Društva za povezovanje in integriranje mladih Slovenije (v nadaljevanju Društva) na spletnem naslovu www.sloclubbing.si ter vseh spletnih mest, ki izhajajo iz tega spletnega mesta in ki so povezana z njim (v nadaljevanju: spletno mesto). Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji pod civilno in kazensko odgovornostjo.
 • 1.2 Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.
 • 1.3 S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta.
 • 1.4 Dostop do nekaterih delov spletne strani je mogoč le registriranim uporabnikom. Za registracijo naj uporabnik kontaktira: info@sloclubbing.si. Ob registraciji bosta uporabniku dodeljena uporabniško ime in geslo. Za ohranitev tajnosti gesla je odgovoren uporabnik sam.
 • 1.5 Morebitna neveljavnost posameznega določila tega pravnega obvestila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila.
 • 1.6 Društvo ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali pravnih obvestil na spletnem mestu.
 • 1.7 V primeru dvoma glede uporabe ali interpretacije tega pravnega obvestila oz. njegovih posamičnih določb in/ali drugih pravnih ali nepravnih vsebin na spletnem mestu je uporabnik dolžan vprašati Društvo za interpretacijo teh nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje, kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov info@sloclubbing.si. Društvo se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.
 • 1.8 V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd., se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.
 • 2. Pravila ravnanja in obnašanja
 • 2.1 Pravila ravnanja in obnašanja uporabnikov na spletnem mestu morajo biti skladna s predpisi, moralo in splošnimi družbenimi normami. Prepovedana so vsa dejanja, ravnanja, uporaba besed, znakov, fotografij, znakov, emblemov in drugih pojavnih oblik komuniciranja, ki so kakor koli žaljiva, nemoralna, nedostojna ali kako drugače neprimerna.
 • 2.2 Prepovedana je vsakršna oblika izkazovanja rasne, spolne, verske, politične, narodnostne ali druge oblike diskriminacije ali nestrpnosti.
 • 2.3 Vsa dejanja na spletnem mestu, kjer bo obstajal sum storitve kaznivega dejanja, bo Društvo prijavilo pristojnim državnim organom.
 • 3. Izjava o zasebnosti
 • 3.1 Uporabniku se za uporabo tega spletnega mesta v informativne namene ni potrebno identificirati. Le za uporabo storitev, ki so omogočene le registriranim uporabnikom, mora uporabnik na spletnem mestu navesti nekatere svoje osebne podatke. Društvo se zavezuje, da bo te podatke uporabljalo in hranilo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 • 3.2 Ob vsakokratnem obisku tega spletnega mesta se na strežnik tega spletnega mesta zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletnega mesta, spletno mesto iz katerega je uporabnik dostopal na to spletno mesto ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.
 • 3.3 To spletno mesto uporablja t.i. »piškotke«, to so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na trdem disku uporabnikovega računalnika. Shranjevanje »piškotkov« lahko uporabnik onemogoči tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje »piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, za kar Društvo ne odgovarja.
 • 4. Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine
 • 4.1 To spletno mesto je intelektualna lastnina Društva. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smejo brez dovoljenja spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.
 • 4.2 Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Društva ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.
 • 4.3 Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Društva ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Društva oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smejo uporabljati.
 • 4.4 Društvo ne odgovarja za resničnost informacij, ki mu jih za potrebe objave na spletnem mestu posredujejo registrirani uporabniki in/ali tretje osebe. oziroma za informacije, ki jih registrirani uporabniki na spletni strani objavljajo sami po pridobitvi statusa registriranega uporabnika.
 • 5. Povezave do drugih spletnih mest
 • 5.1 Na tem spletnem mestu se nahajajo tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso last Društva in niso v nikakršni povezavi z Društvom ali njegovim spletnim mestom. Društvo omogoča povezave do drugih spletnih mest zgolj z namenom, da uporabniku olajša brskanje po spletu za informacijami, ki so povezane z Društvom ali spletnim mestom. Društvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za spletna mesta, do katerih se na tem spletnem mestu nahajajo povezave. Društvo ne odgovarja za točnost informacij na teh spletnih mestih, za njihovo vsebino in pravilno delovanje. Odgovornost za uporabo spletnih mest, do katerih lahko uporabnik dostopa s povezave na tem spletnem mestu, prevzema uporabnik sam. Uporabnik se je zavezan sam seznaniti z vsebino in pravilnostjo spletnega mesta.
 • 6. Kršitev določb
 • 6.1 Ne glede na določbe o varstvu osebnih podatkov bo Društvo v primeru kršitve določb o uporabi tega spletnega mesta ali drugih materialnopravnih določb, za namene morebitne preiskave ali vložitve tožbe, uporabilo in posredovalo pristojnim organom vse osebne podatke in druge podatke uporabnika, s katerimi razpolaga. Društvo si pridržuje pravico do uporabe in posredovanja osebnih podatkov tudi drugim podjetjem in organizacijam za namen zaščite pred prevaro ali zlorabo.
 • 6.2 Društvo ima pravico, da uporabniku, ki je kršil določbe iz tega pravnega obvestila, kadarkoli onemogoči trenutni ali vsak nadaljnji dostop do spletnega mesta. Uporabnik je seznanjen in se izrecno strinja, da kršitev določb iz tega pravnega obvestila predstavlja nezakonito ravnanje in ravnanje nepoštene poslovne prakse, ki lahko Društvu povzroči veliko materialno in/ali nematerialno škodo. Društvo ima prav tako pravico, da uporabniku onemogoči dostop do tega spletnega mesta, če to od njega zahtevajo za to pristojni državni organi, če se spletno mesto ukine oz. če pride do nepričakovanih tehničnih motenj.
 • 6.3 V primeru uporabnikove kršitve določb iz tega pravnega obvestila, ima Društvo pravico do uporabe vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se v celoti strinja, da bo v primeru kršitve določb iz tega pravnega obvestila, splošnih pogojev ali drugih pravnih obvestil, Društvu povrnil vse stroške sodnih in upravnih postopkov, vse odvetniške in ostale stroške, ki bodo s takšnimi postopki nastali.
 • 7. Zakonodaja in reševanje sporov
 • 7.1 Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom Društvom je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno zanje krajevno pristojno sodišče v Mariboru.